1.Sh. A. V. Sundaram
2. Sh. Bholanath Shukla
3. Parasram Vashistha
4. Dr. R. P. Sharma
5. Sh. C. B. Sharma
6. Sh. Mohan Lal Sharma
7. Sh. D. C. Prajapati